by

Beste lezer,

Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Daarom hecht ik veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy reglement wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk SKETCH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk het optimaal kunnen leveren van mijn diensten. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement

  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer

Als Praktijk SKETCH, eigenaar Natasja Pullens-van Eggelen, ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van dit privacy reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Praktijk SKETCH, eigenaar Natasja Pullens-van Eggelen, wordt in dit document verder vermeld als Natasja Pullens-van Eggelen.

 Verwerking van persoonsgegevens van klanten (inclusief deelnemers aan een training/workshop)

Persoonsgegevens van klanten worden door Natasja Pullens-van Eggelen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– administratieve doeleinde
– communicatie over de begeleiding/training
– communicatie over diensten/producten
– om te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– de verzorging en begeleiding in de praktijk, deelname aan een training of workshop
– eventueel het verzenden van de nieuwsbrief
– het eerste contact (inschrijving, aanmelding, maken van afspraak)

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Natasja Pullens-van Eggelen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-voornaam, tussenvoegsels, achternaam van ouder(s) en kind

-adres, mobiele telefoonnummers, e-mailadres

-geboortedatum van het kind

-huidige groep en school

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan vraag ik u om meer persoonsgegevens dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

Uw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de belastingdienst de financiële administratie  (bv. factuurgegevens) 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens en (aanvullende) begeleidingsinformatie, worden minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar na afloop van de begeleiding bewaard en daarna verwijderd en/of vernietigd.

Eerste contact via website
Wanneer u contact met mij opneemt via het contactformulier op mijn website, dan wordt uw naam en e-mailadres bewaard. Deze persoonsgegevens worden gebruikt door mij om contact met u op te kunnen nemen over uw vraag of aanmelding. Wanneer er geen vervolgcontact is, dan worden deze gegevens verwijderd.

Verstrekking aan derden
Praktijk SKETCH verstrekt alleen gegevens aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de financiële administratie. Met deze partij (verwerker) maak ik hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Natasja Pullens-van Eggelen geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ook verstrek ik geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) worden tijdens de intake verstrekt door de ouder/verzorger.  Natasja Pullens-van Eggelen verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Natasja Pullens-van Eggelen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Beveiliging
Natasja Pullens-van Eggelen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft Natasja Pullens-van Eggelen bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
-alle personen die namens Natasja Pullens-van Eggelen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan (denk bv. aan een stagiaire)
-ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen
-ik zorg voor de encryptie van persoonsgegevens wanneer daar aanleiding toe is
-dossiers met daarin persoonsgegevens worden bewaard in een afgesloten kast

-ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

Ik test en evalueer deze maatregelen regelmatig.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Natasja Pullens-van Eggelen.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte digitale gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Wanneer ik uw persoonsgegevens verwerk op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Wanneer u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Ik herzie dit privacyreglement regelmatig en updates zullen op deze website geplaatst worden.

Contactgegevens
Praktijk SKETCH, eigenaar Natasja Pullens-van Eggelen

Schout Lieshoutstraat 40

5251 TP Vlijmen

info@praktijksketch.nl

Comments are closed.

Close Search Window